مقالات مرتبط

دستورات مهم گمرک درمورد ارز و کالای ایرانی

مقررات گمرک کالا و ارز

1- واردات کلیه کالاها بصورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی انجام ثبت سفارش ممنوع می باشد لذا گمرک کالا هم جوار با مناطق می بایستی ضمن استقرار کامل در ورودی کالا به مناطق نسبت به انجام تشریفات گمرک کالا های وارداتی به مناطق براساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام نمایند.

2- صدور گواهی ورودی کالا به این مناطق منوط به ارائه ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق از سازمان توسعه و تجارت و تعیین منشاء از سوی بانک مرکزی و تشریفات گمرک توسط گمرک کالا همجوار آن منطقه خواهد بود.

3- ارز مورد نیاز کلیه کالا های ثبت سفارش شده و خدمات صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات ارزی بانک کرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

4- براساس مصوبات فوق الذکر تمامی ثبت سفارشات صادره به استثنای مواردی که بهآن اشاره بازویه بانکی صادر میشود.

5- ترخیص کالا با هر رویه منوط به تعیین منشاء از کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی خواهد بود که بصورت سیستم اعلام میشود.

6- انجام ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز میباشد..

7- در راستاس بند6 واردات بدون انتقال ارز صرفا در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین نامه اجرایی آن مجاز خواهد بود .

8- واردات کالا از محل مجوز های صادره توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از محل بند 9 ماده 28 با ارائه ثبت سفارش با رویه بدون انتقال ارز خواهد بود .

9- در راستای بند 3 مصوبات جلسه کارگروه ماده 14 و جلسات صورت گرفته مورخه97/2/3 در خصوص کالاهای وارداتی قبل از 97/1/22 وبا ذارای بارنامه حمل قبل از تاریخ مزبور مراتب به شرح ذیل اقدام گردد:

ترخیص کالاهای موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز باری است سایر مقررات بلامانع است .

مشمولین استفاده از این بند می بایست از تاریخ 97/2/8 به مدت 15 روز به اخذ ثبت سفارش اقدام کنند .

اعتبار ثبت سفارش مشمول این بند جهت ترخیص کالا تا تاریخ 97/4/1 خواد بود و قابل تمدید نمی باشد .

مقرر گردیده شماره تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طریق سازمان توسعه و تجارت بطور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود.

درصورت ارائه ثبت سفارش مشمول این بند گمرک کالا (از طریق سیستمی)،کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاریخ نامه مندرج در ثبت سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاری ،درصورت مطابق از هرنوع نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند.

10- نرخ ارز بطور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 1397/1/22 براساس دلار معاذل (42000)ریال تعیین میشود و متعاقبا در چهار چوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جهوری اسلمی ایران اعلام و اعمال می گردد.

11– کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند.

12-مسولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفت اطلاعات مسافریت برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )است.وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه زیربط را جهت بهره برداری آماده کند و تمامی دستگاهها موظفند تمامی همکاری لازم را به عمل آورند.

13- به منظور جلوگیری از خروج سرمایه ،حواله ارزی صرفا میتوتند تحت مقررات و نظارت بانک جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.

14- ورود ارز همراه مسافر سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود که لازم است همکاران توجه کافی به این موضوع داشته باشند.

منبع: گمرک ایسنا